Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Author: Primăria Biled

Despre noi

Acest articol a fost editat în octombrie 28th, 2019 la 10:31 am

Bibliografie în vederea organizării concursului de ocuparea funcției publice vacante de inspector clasa I, grad profesional asistent in cadrul Primăriei Biled

 1. Constituția României;
 2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
 3. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. LEGEA nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată;
 5. LEGEA nr. 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată și actualizată;
 6. HOTĂR REA nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 7. LEGEA nr.  53/2003  Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. LEGEA nr.  62/2011 dialogului social, republicată;
 9. LEGEA nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 10. ORDIN nr. 831/2015  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri;
 11. HOTĂR REA  nr.  905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 12. ORDONANŢA  nr.  2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 13. ORDONANŢA  nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 14. LEGEA  nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 96/2003 privind protecția maternității la locul de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 16. ORDONANŢA  nr.  25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România,cu modificările și completările ulterioare;

 

Anunțuri importante

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conferința de promovare a proiectului

    „Spune prezent! Viitorul se învață la școală”

 

 

COMUNICAT DE PRESA

 

27 noiembrie 2018

 

            Conferința de promovare a proiectului

            „Spune prezent! Viitorul se învață la școală”

 

 

În data de 29 noiembrie 2018, ora 12:00, la caminul cultural din Biled, județul Timiș are loc Conferința de promovare a incluziunii sociale și a egalității de șanse din cadrul proiectului „Spune prezent! Viitorul se învață la școală”. Acesta este cofinanțat din Fondul Social European Axa prioritara 6. „Educaţie şi competenţe”, Componenta 1- Programul „Școală pentru toți”, Prioritatea de investiţii 10 „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, prin Programul Operațional Capital Uman  2014 – 2020.

Proiectul „Spune prezent! Viitorul se învață la școală” este implementat de

Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Sediul Central, în parteneriat cu Filiala Timiș a Crucii Roșii Române, UAT Municipiul Lugoj, UAT Comuna Biled UAT Comuna Foeni și UAT Comuna Giera.

Obiectivul general al proiectului este implementarea măsurilor integrate de sprijin pentru prevenirea și reducerea abandonului școlar în cele patru unități de învățământ menționate anterior, din județul Timiș. Măsurile integrate vizează mai multe categorii de beneficiari, grupul țintă ce urmează sa fie atins cuprinde: 79 antepreșcolari, 108 preșcolari, 423 elevi înscriși în învățământul preuniversitar și 57 de tineri din programul A doua șansă, 300 de părinți și 65 de cadre didactice, care vor beneficia de diverse instrumente de suport în vederea creșterii interesului pentru educație și a incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate. Valoarea totală a proiectului este de 6.564.113,86 lei, dintre care valoarea cofinanțării Uniunii Europene este de 5.545.178,59 lei.

Proiectul vizează promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, incluzând parcursuri de învățare formale, non-formale și informale pentru integrare și reintegrarea în educație și formare iar activitățile propuse nu generează zone segregate.

„Prin acest proiect ne dorim să oferim șanse egale la educație tuturor copiilor prin excluderea inechității sociale, culturale, economice și de gen. Toți copiii au drepturi egale la educație fără discriminare pe motiv de rasă, religie, culoare, etnie, origine socială, sex, dizabilități sau apartenență la o anumită categorie socială” declară dl. Ioan Silviu Lefter, director general al S.N.C.R.R. (Societatea Națională de Cruce Roșie din România).

Evenimentul se adresează unui număr de 150 de participanți care vor beneficia de informații legate de activitățile din proiect, de beneficiile și avantajele participării la proiect.

Educația înseamnă șansa copilului tău la un viitor mai bun. Ajută-l pe copilul tău să urce treptele educației pentru a-i asigura o viață fără griji.

 

Pentru informații suplimentare nu ezitați să ne contactați la:

 

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România. str. Str. Biserica Amzei nr. 29, sector 1, Bucuresti. Tel: +40 21 317 60 06, Fax: +40 21 312 84 52, E-mail: crr@crucearosie.ro, www.crucearosie.ro

 

Persoană de contact: Daiana Andreianu, Expert comunicare, egalitate de șanse

Tel: 0756 085 435; email: daiana.andreianu@crucearosie.ro

 

 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România, organizație umanitară care funcționează neîntrerupt din 1876

în scopul prevenirii și alinării suferințelor oamenilor, fără nicio deosebire în ceea ce priveste naționalitatea, rasa, religia, vârsta, sexul, apartenența militară, socială sau politică.

Prin activitățile pe care le desfășoară contribuie și la ameliorarea stării de sănătate, la prevenirea îmbolnăvirilor și la alinarea suferințelor prin programe de întrajutorare în beneficiul colectivității.

 

Mișcarea Internațională de Cruce Roșie și Semilună Roșie are la bază 7 Principii Fundamentale:

Umanitate  Imparțialitate  Neutralitate  Independență Voluntariat  Unitate  Universalitate

 

 

 

EXERCITIU ALARMA

 

 

      Către, Primăria BILED

-Domnului primar-

 

Conform Ordinului I.G.S.Unr. 21856  din data de 24.07.2017, în prima zi de miercuri a fiecărei luni (07.11.2018), în intervalul orar 10.00 – 11.00, se va desfăşura un exerciţiu de verificare a sirenelor de alarmare publică existente la nivel național.(atât cele cu acționare centralizată cât și cele cu acționare locală).

Scenariul vizează manifestarea tipurilor de risc generatoare de situaţii de urgenţă/protecţie civilă (inclusiv pericolul atacului din aer) care impun alarmarea populaţiei.

Scop: antrenarea autorităţilor administraţiei publice locale, pregătirea populaţiei prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de alarmare şi verificarea funcţionării sirenelor de alarmare publică.

 

SEMNIFICAŢIA SEMNALELOR DE ALARMARE

      -ALARMĂ AERIANĂ

15 sunete a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză de 2 secunde între ele.

      -ALARMĂ LA DEZASTRE –pt. incepere exercitiu

5 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

      -PREALARMĂ AERIANĂ

3 sunete a 32 secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele.

-ÎNCETAREA ALARMEI  -pt. terminare exercitiu

sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu durata de 1 minut.

 

 

        Informarea populaţiei din localitate despre desfășurarea exercițiului pentru a nu intra în panică.

 

        De asemenea ve-ți fi informați printr-un alt mesaj de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „BANAT” al Jud. Timiş, despre momentul când trebuie să acționați sirenele din localitate, acesta  fiind dat în urma înștiințării pe care o va face I.G.S.U către toate inspectoratele din țară, în intervalul orar mai sus menționat(10.00 – 11.00).

 

             Vă mulţumim pentru colaborare,

 

 

    Cu deosebită stimă,

 

OFIŢER SPECIALIST II

Maior,

 

CREŢU Ştefăniţă

 

 

29.06.2018

ANUNT :

 

SELECȚIE EXPERT GRUP ȚINTĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI

”SPUNE PREZENT! VIITORUL SE ÎNVAȚĂ LA ȘCOALĂ”

 

 

PROGRAMUL NATIONAL DE CADASTRU SI CARTE FUNCIARA

 MAI MULTE INFORMATII GASITI AICI

MASURI ZIUA INTERNATIONALA A MUNCII SI TINERETULUI

Masuri picnic

MASURI SARBATORI PASCALE

Masuri aferente desfasurarii in siguranta a actititatilor pascale

 Reguli de aparare impotriva incendiilor

 Reguli de aparare impotriva incendiilor la iarba verde

 

PRIMARIA BILED VA UREAZA UN SINCER 

LA MULTI ANI DE SF. MIHAIL SI GAVRIL 

 

 

Protectie Web

Instructiuni privind arderea vegetatiei si miristilor

 

 

 

…………………………………. 

 Impozitul pe clădiri se calculează diferențiat în funcție de  categoria de folosință
-Locuință sau activități comerciale-

Noul cod fiscal pe 2016 impune un nou sistem de calcul al impozitului pe clădiri, în funcţie de destinaţia clădirii (rezidenţială sau nerezidenţială) şi de personalitatea juridică a proprietarului. Prin urmare, rugăm proprietarii de clădiri în care se desfăşoară activităţi
economice (sediu firmă, punct de lucru, depozit etc) să se prezinte la Biroul de Taxe şi Impozite din cadrul Primăriei  Biled, pentru a fi îndrumaţi în legătură cu implementarea acestor noi reglementări.

 

…………………………………………..

Tichete sociale pentru familiile
defavorizate cu copii preşcolari

 

În urma aprobării Legii nr. 248/ 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, familiilor respective li se vor acorda lunar tichete sociale.

Beneficiarii tichetelor sociale, în valoare de 50 lei/ lună, sunt familiile care au un venit lunar de 284 lei pe membru de familie, care au copii cu vârstă cuprinsă între 3 şi 6 ani şi care sunt înscrişi şi frecventează grădiniţa.

Dosarele se vor depune  la sediul Primăriei Comunei Biled, la Biroul de Asistenţă socială, şi trebuie să conţină următoarele documente :

 • Copii de pe actele de identitate ale părinţilor şi copiilor.
 • Adeverinţă de la grădiniţă.
 • Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice.
 • Adeverinţă de venit de la locul de muncă.
 • Cerere-declaraţie de la primărie.
 • Dosar plic .

……………………………………..

………………………………….

 

 

 

 

 

Urez tuturor locuitorilor comunei Biled,care îşi  sărbătoresc ziua onomastică în această perioadă, purtând numele de Ştefan, Vasile, Ion, Ştefania, Vasilica, Ioana, sănătate, fericire şi LA MULŢI ANI !

 

Primar,
Cristian David

Asfaltările au continuat în comuna Biled şi în luna decembrie a.c.

A fost asfaltată strada ce începe de la intersecţia cu drumul  naţional DN 6 şi continuă prin faţa fostei mori, până la capăt.

 

 

Iluminarea bradului de Crăciun,mare bucurie pentru copiii din Biled

 

Peste 400 de persoane au participat în seara zilei de 11.12.2015 la festivitatea de iluminare a bradului de Crăciun, eveniment organizat cu sprijinul Primăriei Biled. Cu acest prilej, au fost împărţite daruri şi vin fiert.

 „1 Decembrie” a fost sărbătorit cum se cuvine în comuna Biled

 

În data de 30.11.2015, de ziua Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, cetăţenii comunei Biled au fost invitaţi la căminul cultural, pentru a sărbători în avans Ziua României.
Evenimentul a fost unul reuşit, iar oaspeţii autorităţilor locale bilezene au avut prilejul de a savura tradiţionala mâncare de fasole cu ciolan şi un papricaş.

Cu ocazia zilei naţionale a României,primarul comunei Biled,Cristian David urezază
un sincer „La Mulţi Ani!” tuturor românilor.

În data de 30 noiembrie Biserica Ortodoxă Română îl sărbătoreşte pe Sfântul Apostol Andrei, iar în data de 6 decembrie, pe Sfântul Ierarh Nicolae. Cu prilejul celor două sărbători, primarul comunei Biled, dl Cristian David, urează un sincer
„LA MULŢI ANI !”

tuturor biledenilor care poartă numele de Andrei, Andreia, Nicolae sau Nicoleta.

Nu este suficient să asfaltăm străzile, mai trebuie să le și păstrăm !
Restricții de circulaţie pe străzile din comuna Biled

La propunerea domnului primar Cristian David, Consiliul Local al Comunei Biled a adoptat HOTĂRÂREA Nr. 68/ 2015 privind stabilirea unor reglementări referitoare la regimul de acces şi circulație pentru diferitele tipuri de autovehicule destinate transportului de mărfuri şi materiale. . Având în vedere expunerea de motive a domnului primar cu privire la necesitatea reglementării regimului de acces al unor categorii de autovehicule pe unele străzi asfaltate din comuna Biled şi date fiind prevederile legistației rutiere, prin hotărârea amintită au fost stabilite reglementări referitoare la regimul de acces şi circulație pentru diferitele tipuri de autovehicule destinate transportului de mărfuri şi materiale cu masa maxim autorizată mai mare de 7,5 tone. Anume, a fost restricționat accesul acestora pe următoarele trasee:
a) Traseul nr. 1: Strada DS 22, DS 15 şi DS 8, respectiv de la șoseaua principală (DN6) la calea ferată (drumul din centru spre gară).
b) Traseul nr. 2: Strada DS 30, DS 38, DS 43 și DS 56, respectiv de la șoseaua principală (DN6) la Cimitirul nr. II Nord.
Reglementările menționate mai sus nu se aplică la autovehiculele destinate transportului de persoane. Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri se sancționează cu amendă, conform prevederilor legale.
Referitor la cele relatate mai sus, domnul primar Cristian David ne-a declarat: „Nu este suficient să facem investiții, mai trebuie să le și păstrăm. Sunt conștient de faptul că aceste restricții de circulaţie vor crea nemulţumiri în rândul conducătorilor sau deținătorilor de autovehicole cu masa mai mare de 7,5 tone, însă în același timp trebuie să tratăm cu res-ponsabilitate și să păstrăm în bună stare asfaltul de pe străzile respective. Din acest motiv, am considerat necesar să luăm măsurile amintite, în vederea impunerii restricțiilor în cauză. Le-gea trebuie să fie lege pentru toată lumea, iar rolul administraţiei publice locale nu este doar acela de a face investiții și reparații, ci datoria noastră e în același timp și de a ne asigura că respectivele investiții vor fi păstrate în bună stare pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată. Prin urmare, rog conducătorii auto care folosesc mașini cu masa mai mare de 7,5 tone să respecte aceste reglementări și să înțeleagă scopul pozitiv al acestor restricții de circulație.

 

Bani europeni pentru comuna Biled

În urma demersurilor efectuate de către primarul Cristian David şi cu sprijinul Consiliului Local, Primăria Comunei Biled a reușit să acceseze fonduri europene pentru dezvoltare rurală. Astfel, prin programele accesate s-a reușit achiziţionarea unui tractor cu remorcă și tocător, a unui nou microbuz de transport persoane, precum și a unui sistem de sonorizare de ultimă generație, sistem ce va fi folosit la modernizarea sălii de festivităţi din incinta Cămi-nului Cultural Biled.
În legătură cu acest subiect, domnul pri-mar Cristian David ne-a declarat: „Aşa cum bine ştiţi, fondurile europene pot fi accesate doar prin programe, programe care au o anumită tematică. Am fost declaraţi eligibili şi am reuşit să accesăm fonduri pentru acest tip de investiţii, respectiv dotarea administraţiei publice cu utilaje şi echipamente. În ceea ce mă priveşte, voi face toate demersurile necesare, pen-tru a continua accesarea de noi programe europene şi pentru alte tipuri de investiţii, scopul fiind acela de a atrage cât mai mulţi bani europeni pentru comuna Biled.
Mulţumesc pe această cale tuturor angajaţilor primăriei şi consilierilor locali care m-au sprijinit în aceste demersuri şi care au contribuit prin munca lor la realizarea acestui proiect.”

 

Societatea de  gospodărire comunală Biled

 

La inițiativa primarului Cristian David, membrii Consiliului Local Biled au aprobat înfiinţarea unei  societăţi având ca unic acţionar  Consiliul Local Biled; prin intermediul acestei societăţi se urmăreşte crearea de noi locuri de muncă în comună. Societatea  în cauză va  desfăşura lucrări de reabilitare şi întreţinere a imobilelor aflate în  proprietatea sau administrarea  Consiliului Local Biled.

A fost renovat în întregime sediul S.V.S.U. (Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă) Biled, situat în centrul localităţii, în imediata vecinătate a sediului Primăriei.

…………………………..

Întreţinerea domeniului public

 

Suntem la început de drum în ceea ce priveşte acţiunile de înfrumuseţare şi menţinere în bună stare a domeniului public şi mulţumesc cu această ocazie cetăţenilor care din proprie iniţiativă sunt preocupaţi de aspectul domeniului public aferent locuinţelor lor.

Asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinei pe teritoriul comunei, buna gospodărire şi respectarea normelor de igienă constituie obligaţii fundamentale ale autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi ale altor persoane juridice, precum şi ale fiecărui cetăţean în parte.

Realizarea acestor acţiuni vor conduce la îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate a oamenilor, dar şi la apărarea împotriva epidemiilor ori calamităţilor naturale, precum şi la schimbarea aspectului estetic şi funcţional al localităţii noastre. Dacă dorim să avem o localitate frumoasă şi cât mai curată, trebuie să depunem cu toţii eforturi în acest sens. Lucrurile simple, cum ar fi întreţinerea spaţiilor verzi din faţa locuinţelor sau întreţinerea şanţurilor de pe marginea drumurilor, sunt lucruri care contează în ceea ce priveşte imaginea de ansamblu a comunei Biled. Curăţenia şi, mai ales, păstrarea ei trebuie să fie obiective de fiecare zi pentru toţi cetăţenii comunei.

Primăria Comunei Biled întreţine spaţiile verzi aferente instituţiilor publice şi clădirilor unde este deservită populaţia; de asemenea, sprijină, acolo unde este cazul, persoanele vârstnice care nu au posibilitatea fizică sau materială de a-şi întreţine spaţiile verzi din faţa locuinţelor. Facem însă un apel către cetăţeni, anume acela de a ne implica cu toţii în acţiunile de înfrumuseţare şi menţinere în bună stare a  aspectului îngrijit al comunei noastre.

Primar,
Cristian David

……………………………….

 

A.S. Fotbal Club „Voinţa Biled a promovat în Divizia D

Urmare a unui traseu competiţional plin de victorii atât în meciurile de acasă, cât şi în cele din  deplasare, A.S.F.C. „Voinţa” Biled a promovat în Liga a IV-a (Diviza D). Apreciem activitatea jucătorilor şi a antrenorilor şi le mulţumim pentru faptul că prin ambiţia şi  rezultatele lor reuşesc să aducă un plus de imagine localităţii noastre.

Aşteptăm rezultate favorabile şi pe viitor!

 

………………………………………..

Continuă lucrările de asfaltare a străzilor din Biled

Primarul comunei Biled,Cristian David, ne-a declarat : „În prezent (24 August 2015)se lucrează la reabilitarea prin asfaltare a străzii ce face legătura între centrul comunei şi gara CFR; de asemenea, se vor amenaja parcările din faţa sediului Primăriei Comunei Biled şi din faţa Căminului Cultural Biled.”

ANUNT

Primaria Comunei Biled , organizeaza la sediul Primariei Biled nr 359 judetul Timis in perioada 21-23 septembrie, examen de promovare in grad profesional a functiilor publice din grad de inspector principal in grad de inspector superior in cadrul aparatului de specialitate al compartimentului contabilitate si examen de promovare in grad professional a functiilor publice din grad de inspector principal in grad de inspector superior al compartimentului impozite si taxe din cadrul aparatului Primariei comunei Biled.

Dosarele de inscriere a candidatilor la concurs se depun in termen de 20 de zile de la data afisarii  anuntului la sediul Primariei Comunei Biled.

Proba scrisa se va desfasura in data de 21 septembrie.
Interviul se va desfasura in data de  23 septembrie
Conditiile de participare la concurs, bibliografia si actele solicitate a candidatilor pentru dosarul de inscriere sunt afisate la sediul Primariei Comunei Biled.

PRIMAR
JR. DAVID  CRISTIAN

PROCESUL VERBAL al ședintei Consiliului Local Biled din data de  24_06_2015 

 

Localnicii din Biled refuză cedarea reţelei de apă a comunei către S.C Aquatim SA

 

Căminul cultural din Biled a găzduit Duminică, 7 iunie 2015,o dezbatere publică privind viitorul rețelei publice de alimentare cu apă a comunei noastre.

Cu prilejul acestei întâlniri, dl primar Cristian David a prezentat avantajele și dezavantajele ce ar rezulta din eventuala cedare a rețelei de apă către Societatea Comercială AQUATIM S.A. în raport cu avantajele și dezavantajele ce ar rezulta din decizia de a păstra rețeaua de alimentare cu apă în administrarea directă a Consiliului Local Biled.

Înainte de a stabili prin vot calea de urmat pe viitor în chestiunea reţelei publice de alimentare cu apă a Biledului, dl primar a mai precizat: „Consider că este foarte important ca o astfel de decizie a administraţiei publice locale, decizie care ne va influența tuturor viitorul pe termen mediu și lung, să fie luată doar în urma consultării cu dumneavoastră.”

 

Votul unanim al locuitorilor din Biled,prezenți la dezbatere, a arătat că reţeaua de alimentare cu apă potabilă a comunei trebuie să rămână în administrarea Consiliului Local Biled.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Anexele privind indicatorii financiari ai comunei Biled pe trim I 2015 -CLIK AICI PENTRU DETALII

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

În ședința Consiliului Local Biled din data de 25 februarie 2015, consilierii locali au aprobatHotărârea privind aprobarea extinderii spațiului de locuit doamnei Boldiar Eva, titulara contractului deînchiriere al locuinței din Biled, nr. 349.
NOU! Proiectul de buget al comunei Biled, pentru anul 2015 pag 1pag 2  Apel către cei care beneficiază de scutirea de la plata taxelor  Conform legii, deportații, veteranii de război, văduvele acestora, dar și persoanele cu handicap grav sau accentuat, beneficiază de scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale. Pentru asta însă, este obligatoriu să se prezinte la primărie, să depună o cerere. „Legea prevede ca toate aceste categorii de persoane scutite de la plata taxelor, să depună anual, o cerere în acest sens. Tocmai de aceea fac apel către cei în cauză, să facă un drum la primărie, pentru că ar fi păcat să nu beneficieze de un drept care este al lor, deoarece unii uită, iar alții nu știu că trebuie să depună această cerere”, a precizat noul primar interimar al comunei Biled, Gheorghe Braica.  CEL DE-AL DOILEA PROIECT PE FONDURI EUROPENE, A FOST DECLARAT ELIGIBIL CU PUNCTAJ MAXIM. Acesta are o valoare de 70.000 de euro și prevede dotarea căminului cultural din localitate cu un echipament profesional de sonorizare, aparatură video și sisteme complexe de lumini. De asemenea, vor fi cumpărate 20 de costume populare. Celalalt priect, vizează cumpărarea unui microbuz, a unui buldoexcavator și unei remorci, autoritățile locale așteptând acum doar să fie invitate la semnarea contractului de finanțare.IATĂ MAI JOS RAPOARTELE DE SELECȚIE:    În ședința Consiliului Local Biled din data de 28 ianuarie 2015, consilierii locali au aprobat următoarele hotărâri de interes pentru comunitate: 1. HCL privind schimbarea din funcție a viceprimarului localității Biled,2.  HCL privind alegerea viceprimarului  Comunei Biled,3. HCL privind aprobarea  Statului de Funcţii, numărul de personal angajat al Primăriei Comunei Biled, judeţ Timiş si Organigrama pe anul 2015,4.  HCL privind organizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Biled, pentru anul școlar 2015-2016,5. HCL privind prelungirea termenului de  atribuire în folosință gratuită, pe termen limitat, a unei încăperi pentru Clubul Pensionarilor din comuna Biled,6.  HCL pentru modificarea HCL nr. 71/29.10.2014 privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciului Public de Montă Comunală şi a Staţiei de Montă,7.  HCL privind  implicarea Primăriei și a Consiliului Local al Comunei Biled la un program de întrajutorare a unor persoane nevoiașe din comuna Biled, cu ocazia Sărbătorilor de Paște, cu fonduri obținute din sponsorizări.

 

10 măsuri simple pentru un Crăciun fericit

1.   Până pe 24 decembrie depozitaţi bradul afară, într-un recipient cu apă pentru a-şi păstra prospeţimea un timp îndelungat.

2.   Montaţi bradul într-un suport stabil şi sigur. Asiguraţi alături un vas cu apă.

3.   Montaţi lumânările în suporturi incombustibile.

4.   Nu lăsaţi niciodată copiii să se joace în apropierea lumânărilor aprinse.

5.   Folosiţi doar instalaţii şi decoraţiuni electrice fără defecţiuni ori improvizaţii.

6.   Nu amplasaţi lumânări aprinse în apropierea bradului, decoraţiunilor ori materialelor combustibile

7.   Distanţa de protecţie dintre brad şi materiale combustibile sau aparate electrice este de cel puţin 30 cm.

8.   Achiziţionaţi artificii doar din magazine autorizate. Nu lăsaţi copiii să se joace cu artificii.

9.   Verificaţi integritatea şi curăţenia coşurilor de fum. 

10. Inainte de culcare, stingeţi soba, lumânările şi deconectaţi aparatele electrice de încălzit ori decoraţiunile electrice.

În ședința Consiliului Local Biled din data de 29 octombrie 2014, consilierii locali au aprobat următoarele hotărâri de interes pentru comunitate: 1. HCL privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled, pe anul 2014,2. HCL privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliul Local al comunei Biled, în Adunarea Generală ordinară a asociațiilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș,3. HCL privind stabilirea străzilor ce urmează a fi reabilitate, prin aplicare de covor asfaltic, din comuna Biled, județul Timiș,
4. HCL privind aprobarea valorificării deșeurilor din fier din curtea primăriei Biled, rezultate din dezmembrarea unor obiecte casate și scoase din uz, sau de altă proviniență,
5. HCL privind respingerea proiectului de hotărâre pentru completarea HCL nr. 47/25.07.2014, privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în aparatul propriu al Consiliului Local, și revocarea HCL nr. 47/25.07.2014,
6. HCL privind aprobarea construirii unei tribune la terenul de fotbal al comunei Biled, județul Timiș,
7. HCL privind aprobarea vânzării locuinței – număr vechi 576, (număr nou 89), proprietatea privată a comunei Biled, către doamna Cismar Anuța, titular al contractului de închiriere a locuinței,
8. HCL privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciului Public de Montă Comunală și a Stației de Montă,
9. HCL privind înființarea Serviciului Public Local de Gospodărire Comunală, la nivelul comunei Biled,
10. HCL privind aprobarea completării Listei cu tinerii îndreptățiți să beneficieze de prevederile Legii 15/2003,
11. HCL privind acordarea numărului de casă pentru unele imobile din comuna Biled, județul Timiș,
12. HCL privind acordarea numărului de casă pentru Terenul de Fotbal cu vestiare, din comuna biled, județul Timiș,
13. HCL privind încetarea la termen a contractului cu nr. 0044210/04.01.2010, de asistență juridică încheiat cu cabinet individual de avocatură Covaci Răzvan, și arobarea încheierii de contracte de reprezentare pentru fiecare dosar,
14. HCL privind înființarea Clubului Sportiv „VOINȚA BILED”, la nivelul comunei Biled, cu participarea Consiliului Local al Comunei Biled, și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare.
CONVOCATOR Se convoaca in data de MIERCURI 15.10.2014 , ora 15,00in sedinta extraordinara Consiliul Local Biled, la sediul Primariei , avand pe ordinea de zi urmatoarele: 1.PH  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Biled pe anul 2014.   În ședința Consiliului Local Biled din data de 24 septembrie 2014, consilierii locali au aprobat următoarele hotărâri: 1. HCL privind alegerea președintelui de ședință și a locțiitorului pe perioada septembrie-noiembrie 2014,2. HCL privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled, pe anul 2014,3. HCL privind aprobarea proiecției de buget previzionat pe anul 2015 și a estimărilor pentru anii 2016-2018 a comunei Biled, județul Timiș,4. HCL privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei Biled în Adunarea Generală ordinară a asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș,5. HCL privind stabilirea destinației clădirii în care a funcționat fostul internat al liceului din Biled,6. HCL privind aprobarea trecerii sălii de evenimente, a bucătăriei și a subsolului din sediul SVSU Biled, în administrarea Primăriei comunei Biled, județ Timiș,7. HCL privind stabilirea destinației ca zonă de agrement a terenului cu pădurice, livadă și 3 bazine, denumită Pescărie, din comuna Biled, și aprobarea demarării procedurilor necesare pentru asigurarea sursei de finanțare,8. HCL privind aprobarea avizului favorabil pentru transportul elevilor din Biled la și de la școlile din Timișoara și delegarea domnului primar să semneze actul necesar,9. HCL privind încetarea contractului de administrare, cu Asociația Crescătorilor de Animale „Viitorul Bilezean”, pentru pășunea comunală, la data expirării termenului și neprelungirea acestuia,10. HCL privind aprobarea demarării procedurilor necesare pentru concesionarea unor terenuri domeniul privat al comunei Biled cu destinația construirii unei locuințe din PUZ,11. HCL privind aprobarea demarării procedurilor necesare pentru concesionarea unor terenuri domeniul privat al comunei Biled cu altă destinație decât cea de locuit(parcelele din zona industrială) din PUZ. Miercuri, 24 septembrie 2014, va avea loc o nouă şedinţă a Consiliului Local Biled, cu următoarea ordine de zi:1. PH privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a comunei Biled pe anul 2014
2. PH privind aprobarea proiectului de  Buget  pe anul 2015 şi a estimărilor pentru anii 2016-2018  a comunei Biled, judeţul Timiş.
3. DIVERSE  Ședința Consiliului Local Biled – 20.08.2014  În ședința Consiliului Local din luna august, consilierii locali au aprobat următoarele hotărâri de interes pentru comunitate: 1. HCL privind acordarea numărului de casă pentru unele imobile din comuna Biled, județul Timiș,
2. HCL privind aprobarea donării indemnizației de ședință, pe luna august, de către consilierii locali, echipei de fotbal a comunei Biled,
3. HCL privind stabilirea unor taxe locale pentru comerțul ambulator, standuri și amplasare pacuri de distracție cu ocazia sărbătorilor comunei și a altor evenimente locale,
4. HCL privind aprobarea folosirii sumei de 27.000 de lei, prevăzută în bugetul local al comunei Biled, pentru organizarea evenimentului „Zilele Biledului” din data de 23-24.08.2014.
PROGRAM: Sâmbătă – 23 august 21:00 – DISCOTECĂ ÎN AER LIBER Duminică – 24 august 09:00 – Cupa Pipatsch la handbal18:00 – Parada portului popular19:00 – Concert: Diana Selagean, Claudia Ionaș și Florin Ionaș (GENERALUL)  Ședința Consiliului Local Biled – 25.07.2014  În ședința Consiliului Local din luna iulie, consilierii locali au aprobat următoarele hotărâri de interes pentru comunitate: 1. HCL privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile prevăzute de Codul Fiscal și a taxelor locale speciale pentru anul 2015, 2. HCL privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Biled și aprobarea dezmembrării parcelei înscrise în CF nr. 400514, Biled,
3. HCL privind aprobarea diminuării suprafeței de teren intravilan înscrise în CF 401516, top 742/23/b/2/279/4/2/a, proprietate privată a comunei Biled,
4. HCL privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled pe anul 2014,
5. HCL privind îndreptarea erorii materiale din contractele de vânzare-cumpărare a locuinței din Biled nr. 491, apartament 1 și a locuinței nr. 491, apartament 1,
6. HCL privind atribuirea în folosință gratuită a terenurilor intravilane, proprietatea privată a comunei Biled tinerilor pentru construirea unei locuințe în baza Legii nr. 15/ 2003,
7. HCL privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Biled în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș,
8. HCL privind aprobarea organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic în aparatul propriu al Consiliului Local Biled.
Vineri, 25 iulie 2014, va avea loc o nouă ședină a Consiliului  Local Biled, cu următoarea ordine de zi: 1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proceselor verbale de la ședința ordinară din luna mai și iunie 2014,2. Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile prevăzute de Codul Fiscal și a taxelor locale speciale pentru anul 2015,3. Proiect de Hotărâre privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Biled și aprobarea dezmembrării parcelei înscrisă în CF nr. 400514, Biled,4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței de teren intravilan înscrise în CF 401516, top 742/23/b/2/b/2/279/4/2/a proprietate privată a comunei Biled,5. Proiect de Hotărâre privind încheierea contractului de închiriere pe titularul Ștefan Silvia, pentru locuința din Biled, nr. 702 B din fondul locativ al Primăriei Comunei Biled,6. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Biled pe anul 2014,7. Proiect de Hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune a Serviciului Public de Montă Comunală și a Stației de Montă,8. Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din contractele de vânzare-cumpărare a locuinței din Biled nr. 491, apartament 1 și a locuinței nr. 491 apartament 1.  Ședința Consiliului Local Biled – 25.06.2014

Astăzi, 25 iunie 2014, a avut loc o nouă ședință a Consiliului Local Biled, în care s-au aprobat următoarele hotărâri:

– HCL privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar al Comunei Biled, pe trimestrul I, anul 2014

– HCL privind atribuirea în proprietate a întregii suprafețe de teren existent în extrasul de carte funciară, aferen imobilelor cumpărate de cetățenii comunei Biled, în baza Legii 112/1995

– HCL pentru stabilirea condițiilor de punere în funcțiune a noii rețele de alimentare cu apă și a branșării la rețea, a gospodăriilor din comuna Biled, județul Timiș

– HCL privind aprobarea completării listei cu tinerii îndreptățiți să beneficieze de prevederile Legii 15/2003

– HCL privind constarea apartenenței la domeniul privat al comunei Biled, a terenului intravilan înscris în CF 401658, în suprafață de 1182 mp

– HCL privind aprobarea procedurilor necesare înființării SC GOSPODĂRIRE COMUNALĂ BILED SRL

 

 

 

 

CONVOCATOR

 

Se convoacă în data de MIERCURI  25.05.2014 , ora 15,00în ședință ordinară, Consiliul Local Biled, la sediul Primăriei , având pe ordinea de zi urmatoarele:

 

1. PH Privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar al Comunei Biled  pe trim I,  anul 2014

2. PH Privind atribuirea în proprietate a întregii suprafeţe de teren existent în extrasul de carte funciară , aferent imobilelor cumpărate de cetăţenii comunei Biled  în baza Legii 112/1995.

3. PH Pentru stabilirea conditiilor de punere in functiune a noii retele de alimentare cu apa potabila si a bransarii  la retea a gospodariilor din comuna Biled, judet Timis

4. PH Privind aprobarea sediului social al  Asociaţiei Pensionarilor din Biled

5. Luarea la cunostinta a adresei SC PROSPECTIUNI SA Bucuresti cu privire la efectuarea unor prospectiuni – achizitie date geofizice – pe teritoriul comunei Biled.

6. DIVERSE

 

ADRESA:

STR. PRINCIPALA,

 1. 359

TEL: 0256 37 70 01

FAX: 0256 37 73 00

E-MAIL

 • LOGIN

 

 • ADRESE / TELEFOANE UTILE
Politia 955, 412472
Pompierii 981, 411212
Salvarea 961, 411313
SMURD 981
Jandarmeria 956
Informatii 930,931,932
Asistenta sociala 979
Ora exacta 958
 • MONITORUL COMUNEI BILED

Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.1

…citeste

Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.2-3

…citeste

Jurnalul comunei Biled nr.1 /August 2015 pag.4

…citeste

Monitorul nr 67 / ianuarie 2015

…citeste

Monitorul nr 66/decembrie 2014

…citeste

numere mai vechi…