Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Stare Civilă

Acest articol a fost editat în octombrie 28th, 2019 la 10:31 am

Generalități


Mircea Negriu

Înregistrarea actelor și faptelor de stare civilă și înscrierea mențiunilor se fac la cerere, pe baza declarației persoanei obligate la aceasta, sau din oficiu, în condițiile prevăzute de lege.

În caz de pierdere, furt sau distrugere a certificatului de stare civilă, persoanei îndreptățite i se eliberează, la cerere, un nou certificat, cu perceperea taxei legale de timbru. Cererea pentru eliberarea noului certificat trebuie să cuprindă, în mod amănunțit, împrejurările în care acesta a fost pierdut, furat sau distrus. Când există suspiciuni cu privire la sinceritatea celor declarate de solicitant, ofițerul de stare civilă întocmeste un referat, care se trimite, împreună cu cererea, unității de poliție competente, pentru efectuarea de verificări.

Pe baza actelor de stare civilă se eliberează certificate de naștere și de căsătorie titularilor sau reprezentanților legali ai acestora, iar certificate de deces, membrilor familiei sau altor persoane îndreptatite.

Certificatele de stare civilă se pot elibera și altor persoane împuternicite prin procură specială. Astfel:
– certificatele de naștere sau de căsătorie înregistrate de Serviciul de Stare Civilă (pierdute, sustrase, degradate), se eliberează numai titularilor actelor, pe baza unei cereri și a actului de identitate valabil; certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soți sau, la cerere, ambilor soți.
– certificatele de deces înregistrate de Serviciul de Stare Civilă (pierdute, sustrase, degradate), se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptățite, pe baza unei cereri și a actului de identitate al solicitantului;

în cazuri deosebite
– persoane grav bolnave, netransportabile, internate în unități sanitare și de protecție socială etc., se eliberează certificatele de naștere sau de căsătorie și altor persoane, în afară celor prevăzute mai sus, cu aprobarea primarului.
– cetățenii ale căror acte de stare civilă au fost înregistrate de Serviciul de Stare Civilă din cadrul altor primării, din alte localități și nu se pot deplasa personal, în vederea obținerii certificatelor respective, pot depune personal o cerere la Serviciul Stării Civile pe teritoriul căruia au domiciliul sau reședința (fapt ce rezultă din actul de identitate prezentat), care va solicita primăriei la care a fost înregistrat actul de stare civilă, transmiterea certificatului solicitat.
– cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și cetățenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate la Serviciile de Stare Civilă Române, li se vor elibera certificate pe baza pașaportului;
– cetățenii cu domiciliul sau reședința în străinătate a căror naștere sau căsătorie au fost înregistrate de Serviciile de Stare Civilă Române, pot solicita eliberarea certificatului și, prin împuternicit cu procura specială, autentificată în țară, de un notar public, iar în străinătate de Oficiul Consular Român din statul de domiciliu;
– cererile privind procurarea și eliberarea certificatelor de stare civilă ale cetățenilor străini, ale căror acte și fapte de stare civilă s-au produs și s-au înregistrat în România, adresate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale acestor țări, acreditate în România, precum și ale cetățenilor români cu domiciliul sau reședința în străînătate, adresate misiunilor diplomatice și oficiilor consulare de carieră ale României sau Ministerului Administrației și Internelor, vor fi soluționate de Ministerul Administrației și Internelor.

Documente necesare pentru înregistrarea decesului:

– BI/CI defunct,
– Certificat constatator medical al decesului,
– Certificate de naștere, căsătorie defunct,
– Certificat naștere soț supraviețuitor,
– Livretul militar, pentru bărbații decedați până la vârstă de 54 de ani,
– BI/CI declarant

Documente necesare pentru înregistrarea căsătoriei:

– BI/CI viitori soți,(obligatoriu domiciliul a cel puțîn unuia din soți în comuna Biled)
– Certificate medicale prenupțiale,
– Certificate de naștere,
– Sentințe civile de divorț, rămase definitive și irevocabile în original sau copie legalizată,
– Adeverință de cutumă (în cazul căsătoriei cu un cetățean străîn).

Documente necesare pentru înregistrarea nașterii:

– CERTIFICATUL MEDICAL CONSTATATOR AL NAȘTERII,
– Certificatul de naștere al mamei,
– BI/CI al mamei,
– BI/CI al declarantului (dacă nașterea nu este declarată de mamă),
– Certificatul de căsătorie al părinților (dacă este cazul).

Documente necesare pentru eliberarea certificatelor de stare civilă:

– cerere tip,
– BI/CI al solicitantului,

Documente necesare pentru transcrierea actului de căsătorie:

– cerere tip,
– BI/CI al solicitantului,
– Actul de căsătorie în original, copie legalizată, traducere legalizată,
– Certificatele de naștere ale soților (certificatul de naștere emis de autorități străine va fi prezentat în copie legalizată, va fi tradus și legalizat)

Documente necesare pentru transcrierea actului de naștere:

– cerere tip,
– BI/CI al solicitantului,
– Actul de naștere în original, copie legalizată, traducere legalizată,
– certificatele de naștere și căsătorie ale părinților (certificatul de naștere emis de autorități străine va fi prezentat în copie legalizată, va fi tradus și legalizat)

Documente necesare pentru acordarea sprijinului financiar la construirea familiei:

– cerere tip,
– BI/CI al soților,
– copie certificate de căsătorie.

Documente necesare pentru eliberarea livretului de familie:

– cerere tip,
– BI/CI al soților,
– copii ale certificatelor de naștere ale soților,
– copie certificate de căsătorie,
– copiile certificatelor de naștere ale copiilor